Συμμετοχή της Ιάσων Πληροφορική σε Πρόγραμμα ΕΠαΝεΚ

Η Ιάσων Πληροφορική ΑΕ έλαβε ενίσχυση μέσω του Προγράμματος "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19", με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στις προβλέψεις της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αφορά στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που πλήττονται από την πανδημία και έχει τη μορφή κάλυψης των τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους από 1.4.2020 και για περίοδο 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης αλλά όχι πέραν της 31.12.2020.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί εγκεκριμένο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης (State Aid SA. 56839 (2020/N) 08.04.2020) προϋπολογισμού 1.200 δισ. ευρώ, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 144/30.04.2020).